Objektif

  • Memantap dan menyediakan program pengajian yang diiktiraf dan mempunyai nilai kebolehpasaran.
  • Melahirkan graduan yang berdaya saing, seimbang dan mampu merealisasikan aspirasi negara.
  • Menyediakan kakitangan yang profesional dan komited.
  • Menyediakan kemudahan infrastruktur, peralatan dan persekitaran yang mencukupi untuk tujuan perlaksanaan program.
  • Mengamalkan budaya kerja yang berkualiti.
  • Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi yang mempunyai kedudukan yang kewangan yang kukuh.