INDUSTRIAL TRAINING UNIT KPTM BATU PAHAT

ITU 2

Welcome to Industrial Training Unit KPTM Batu Pahat

gcyjcyjcc

Bil Makluman Tarikh
1 ytftyfuygfugy 07/09/2017
2 cvgug  01/08/2017
     


 

 

 

utfytfyjfyjfyjfy